Flex-undervisning

En helhedsorienteret skoleindsats

Forebyggelse af visitation til et dagbehandlingstilbud

Hvis socialforvaltningen og PPR er i overvejelser om at visitere en ung til et dagbehandlingstilbud, kan vores Flex-undervisningsindsats være et relevant alternativ og således forebygge, at den unge bliver indskrevet i et dagbehandlingstilbud. Hermed fastholdes og udvikles den unge på den skole, som den unge er tilknyttet og vil undgå de negative bivirkninger, der kan være forbundet med at blive fjernet fra sit lokale miljø. IndsatsRutens konsulent vil samarbejde med skolen, PPR og social- og skoleforvaltningen om at tilrettelægge et flex-undervisningsforløb til den unge, hvis formål er at reintegrere og fastholde den unges forhold og motivation til skolen. Det er en helhedsorienteret indsats, der arbejder på følgende tre arenaer: Skolen, familien og fritiden.

Skoleindsatsen

Vi understøtter skolen i at etablere en tryg og udviklende social ramme for den unges skolegang. Vores konsulent arbejder på tværs og kan derfor inviteres ind i klasselokalet, i skolegården og derved være med til at både faglig og social udvikling. Vores konsulent yder direkte støtte til den unges personlige og faglige udvikling, herunder udviklingen af en positiv skoleidentitet samt konkret lektiehjælp, hvis dette er nødvendigt.

Det handler om, at støtte den unge til at fortælle en ny historie om sig selv. 

Familieindsatsen

Da den unge som regel vil have en række sociale og familiære udfordringer, som har en negativ påvirkning på motivationen til læring samt på den sociale adfærd, sikrer vi inddragelsen af forældrene og/eller andet relevant netværk. Vi arbejder løsningsfokuseret og målrettet med at motivere til medansvar såvel som vi opdyrker ressourcer. Således vil vores skoleindsats være understøttende for samarbejdet mellem forældre, skole og den unge.

Familieindsatsen kan eksempelvis udarbejde et netværkskort for at kortlægge ressourcerne i familiens netværk, hvis det er vurderingen, at der er brug for ekstra ressourcer. Faste familiemøder med familiens medlemmer er en forankret del af IndsatsRutens familiearbejde, hvor vi arbejder målrettet med positive forandringsudsagn samt med familiens egne drømme, ønsker og håb for en positiv fremtid.

Fritidsindsatsen

Vores socialkonsulenter vil gå på tværs af alle arenaer, som den unge befinder sig. I hjemmet, skole og i fritiden. Vores medarbejder vil være opsøgende i forhold til etablering af samarbejde med den lokale SFO/fritidsklub, andre fritidsinteresser og foreninger. Hensigten er at bygge bro til positive fællesskaber, der findes i lokalområdet og arbejde målrettet med at stimulere den unges lyst til at blive en del af disse fællesskaber.

Målet er at finde alternative miljøer, der ikke er destruktive for den unges videre udvikling. Er den unge stærkt forankret i en negativ subkultur, vil socialkonsulenten have fokus på at få den unge til at søge andre fællesskaber, der understøtter en tilværelse, som ikke udsætter den unge i situationer, der kan være ufordelagtige

Partnerskab

For at understøtte en positiv udvikling, er det vigtigt, at et tydeligt og målrettet samarbejde bliver sat i værk, og at der er en relevant kontakt mellem skole, klub, fritidsklub, SFO/børnehave, forvaltning og IndsatsRuten medarbejdere. Der vil derfor være lagt op til, at vores konsulent er i tæt dialog med den daglige skoleledelse, kontaktlærere og kontaktpædagoger samt den ansvarlige sagsbehandler på sagen.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre