Flex-undervisning

Hjælp til den den unge i det miljø, som den unge er tryg i og færdes i

Formålet med IndsatsRuten Flex-indsats

I IndsatsRutens Flex-indsats er formålet at hjælpe den unge i det miljø, som den unge er tryg i og færdes i. Det vil sige, at vi arbejder med støtte i hjemmet, i skolen/SFO/klub og i fritidslivet. For IndsatsRuten er det tre arenaer, som er i fokus i flexordningen. Det vil sige, at vi arbejder helhedsorienteret, hvor inddragelse og tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere er i konstant fokus. Er af vores kodeord fleksibilitet, da vi går på skift i de forskellige arenaer. Hensigten med Flex-indsats er at nedbryde barrierer, holde den røde tråd i de forskellige arenaer og støtte familie og unge i at identificere sig med sunde miljøer.

Flex-indsats forebygger, at den unge bliver visiteret til et dagbehandlingstilbud

Socialforvaltningen og PPR er i denne proces i overvejelser om at påbegynde et dagbehandlingstilbud.

Flex-indsats forebygger, at den unge bliver visiteret til et dagbehandlingstilbud. Dermed fastholdes og udvikles den unge på den skole, som den unge har en tilknytning til. Socialkonsulenten vil derfor i et samarbejde med skolen, PPR og socialforvaltningen iværksætte et skoletilbud til den unge, der på sigt skal kunne påbegynde et alment skoletilbud.

Skoleindsatsen

Skoleindsats er til for at skabe en udviklende ramme for den unges skoleliv. Her er hensigten at styrke den unges skoleidentitet, hvor faglig og social udvikling er i fokus og dermed undgå, at den unge bliver visiteret til et dagbehandlingstilbud.

Den unge vil som regel have sociale udfordringer, der overskygger faglig læring og udfordrer den unges sociale sammenspil med andre jævnaldrende unge i skoletiden. Der vil som regel være udarbejdet PPV/BFU/udtalelse/underretning, som peger på, at den unge har behov for særlig støtte – herunder behov for dagbehandlingstilbud. Den unge kan have voldsom og impulstyret adfærd eller andre udfordringer, som forhindrer en almen udvikling.

Den unge kan have en belastet familiehistorik, hvorfor der arbejdes med at få inddraget forældrene vha. den motiverende samtale og den løsningsfokuserede tilgang i hjemmet, så man i samarbejde med skolen kan fastsætte fælles mål for den unges fremtidige skoleliv.
Skoleindsatsen skal støtte den unges personlige udvikling, forebygge at den unge ikke visiteres til et dagbehandlingstilbud, understøtte en eventuel og nuværende skoleidentitet som den unge kan have samt støtte den unge i at bevare motivationen for fastholdelse i skole, da det forebygger fravær og yderligere mistrivsel. Hensigten er at få den unge i trivsel og udvikling.

Vores konsulent vil gå på tværs. Det vil sige, at socialkonsulenten kan inviteres i klassen, skolegården og i øvrigt opbygge et sundt forhold til de øvrige elever i og udenfor skoletiden. Hensigten er, at den unge, som er tilknyttet Flex-indsats, skal vise sine personlige kompetencer, som den unge har oparbejdet i samarbejde med IndsatsRutens socialkonsulent.

Det handler om, at den unge har en ny historie at fortælle om sig selv. 

Familieindsatsen

Vores arbejde går på tværs af de 3 arenaer, er det for os selvsagt, at vi har det positive netværk for øje. Vi kan derfor i et samarbejde med familien udarbejde et netværkskort for at kortlægge ressourcerne i netværket, så denne kan involveres og aktiveres i forhold til at forebygge yderligere mistrivsel i hjemmet.

Familieindsatsen vil vha. familievejledning understøtte en positiv udvikling, der baserer arbejdet på faste familiemøder med familierne. Her arbejdes der målrettet med de positive forandringsudsagn samt med familiens drømme, ønsker og håb for en positiv fremtid.
Vores fokus er familiens dynamik, familiens handlemønstre, mentalisering samt at støtte forældrenes samarbejde med andre arenaer som de unge er en del af, herunder skole, fritidsklub/fritidsaktivitet/SFO/klub, foreninger og lignende.

Fritidsindsatsen

Vores socialkonsulenter vil gå på tværs af alle arenaer, som den unge befinder sig. I hjemmet, skole og i fritiden. Vores medarbejder vil være opsøgende i forhold til etablering af samarbejde med den lokale SFO/fritidsklub, andre fritidsinteresser og foreninger.
Hensigten er at bygge bro til fællesskaber, der findes i lokalområdet og arbejde målrettet med at guide og vejlede om at finde relationer, som den unge kan koble sig på.

Målet er at finde alternative miljøer, der ikke er destruktive for den unges videre udvikling. Er den unge stærkt forankret i en negativ subkultur, vil socialkonsulenten have fokus på at få den unge til at søge andre fællesskaber, der understøtter en tilværelse, som ikke udsætter den unge i situationer, der kan være ufordelagtige

Partnerskab

For at understøtte en positiv udvikling, er det vigtigt, at et tydeligt og målrettet samarbejde bliver sat i værk, og at der er en gennemsigtighed mellem skole, klub, fritidsklub, SFO/børnehave, forvaltning og IndsatsRuten medarbejdere. Der vil derfor være lagt op til, at socialkonsulenten er i tæt dialog med den daglige skoleledelse, kontaktlærere og kontaktpædagoger samt den ansvarlige sagsbehandler på sagen.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre