Pilothuset

IndsatsRutens bostøttetilbud – anbringelse i egen lejlighed eller værelse

Pilothuset er et socialpædagogisk bostøttetilbud.

Vi arbejder miljøterapeutisk, hvor der lægges vægt på at ruste den unge så vidt muligt til et liv efter anbringelsens ophør. I henhold til miljøterapien arbejder vi med kontaktpersonsfunktionen, hvor den unge vil få tilknyttet en primær-kontaktperson, der har ansvaret for den primære kontakt, strukturering af hverdagen samt opfølgning på handleplansarbejdet. Ved indskrivning prioriterer vi at skræddersy en udviklingsplan til hver enkelte ung.

Pilothusets overordnede metodevalg

Pilothuset arbejder med den anerkendende tilgang, og der arbejdes primært med relationsarbejdet. Via relation dannes der tillid. Når der dannes tillid, er det et grundlag for at man kan udvikle en positiv tilværelse for den unge og derigennem arbejde med de udfordringer som den unge har.

Pilothuset arbejder med den løsningsfokuserede tilgang. Det vil sige, at den unge og den unges kontaktperson arbejder udefra det bedste håb og drøm, som den unge har. Identificerer ressourcerne og tager udgangspunkt i disse, så disse styrkes og sættes i fokus.

Pilothuset arbejder med empowerment-tilgangen. Det vil sige at Pilothuset hjælper den unge til at kunne hjælpe sig selv og derved har en pædagogisk tilgang til at den unge kan lære at stå på egne ben.

Pilothuset arbejder med ICS trekanten. Der er fokus på de 3 sider i ICS-trekanten og Pilothuset bruger derfor også ICS-skemaet til udarbejdelse af udtaler og statusrapporter.

IndsatsRutens lejligheder består af 1 og 2 værelses lejligheder, herunder 3 og 4 værelses lejligheder der bruges som delelejligheder. IndsatsRuten indgår altid en dialog med kommunen om, hvilken af lejlighederne den unge bedst egner sig til at bo i.

​Pilothuset retter sig mod unge som har psykosociale vanskeligheder, som er i målgruppen for støtte jf. § 52 i Lov om Social Service. Det er desuden unge som ikke er svært behandlingskrævende, såsom svær autisme, asperger eller andre tungere diagnoser. Det er både unge, som har behov for en bo-ramme, kontaktpersons-støtte og har behov for, at kunne klare sig med henblik på et selvstændigt voksentilværelse.

Pilothuset er primært et tilbud til unge i alderen 16 mellem 23 år, som har et ønske eller behov for at bo i egen bolig med pædagogisk støtte. Unge indskrives typisk fra eget hjem, opholdssted, plejefamilie eller fra efterskole.

De unge bor i eget værelse/egen lejlighed og har individuelle støtteordninger, samt fleksibilitet omkring regler og krav. Den unge vil altid blive koblet på 2 støttepersoner, således indsatsen både bliver dynamisk og fleksibelt.

Formålet med støtten kan være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen, træning i selvstændighed, fastholdelse i uddannelse eller i beskæftigelse m.m., så at den unge udvikler færdigheder til at kunne fungere selvstændigt i én for dem kompliceret verden med mange udfordringer.
I Pilothuset arbejder vi på at bevidstgøre den unge om egen situation således, at den unge kan opøve den ansvarlighed, der skal til for at kunne fungere i sociale sammenhænge.

 

I Pilothuset trænes den unges egne sociale kompetencer – samt kontakten til nødvendige relationer til den unges netværk. Der er derfor stor fokus på den unges netværk og ved indskrivning vil
Pilothuset udarbejde netværkskort, så den unge enten forsat har kontakt til de positive relationer i den unges liv eller oparbejde kontakt til de positive relationer som den unge ønsker.

Det daglige arbejde med den unge

Støtteordningen er en fleksibel ordning. Det vil sige, at kontaktpersonen har mulighed for at følge den unge i lokalområdet, i skole, i hjemmet på samvær eller støtte i job/praktik. Det betyder at meget af vores arbejde med den unge, er netværksorienteret omkring den unge, så vi fastholder den unge i den udviklingspotentialet som der sigtes efter.

IndsatsRutens har faste pakker ift. Pilothuset med minimum 15 timers kontaktpersonsordning ugentligt. Anbringende kommune forpligter sig til at betale de faste udgifter i anbringelsesperioden.

  • Vi arbejder på at bevidstgøre den enkelte borger om egen situation og potentialer, og dermed udvikler den enkeltes egne sociale kompetencer.
  • Der arbejdes aktivt på at skabe et sundt netværk til den enkelte.
  • Der ydes støtte, råd og vejledning til at etablere holdbare skole- og arbejdsforløb i tæt samarbejde med den tilknyttede skole eller arbejdsplads.
  • Der ydes støtte til at følge de koordinerede indsatser mellem de enkelte kommunale tilbud og med sundhedsvæsnet. Herunder Jobcenter og Social- og Handicapcentret.
  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte individ ud fra en anerkendende og ikke fordømmende pædagogik.
  • Har individuelle støtteordninger og fleksibilitet mht. regler og krav.
  • Medinddragelse af familie samt andre sociale netværk.
  • Lærer den unge at tage ansvar for dagligdagens opgaver
  • Støtteordningen arbejder på de tidspunkter som giver mening for den unge. Vi tilpasser og indretter os efter den unge, uagtet om den unge er social isoleret eller social aktiv.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre